Package Info

python-google-cloud-speech


Google Cloud Speech API client library


Development/Languages/Python

Cloud Speech API converts audio to text by applying neural network models.


License: Apache-2.0
URL: https://github.com/GoogleCloudPlatform/google-cloud-python

Categories

Releases

Package Version Update ID Released Package Hub Version Platforms Subpackages
1.2.0-bp155.2.11 info GA Release 2023-05-22 15 SP5
 • AArch64
 • ppc64le
 • s390x
 • x86-64
 • python3-google-cloud-speech
1.2.0-bp154.1.27 info GA Release 2022-05-09 15 SP4
 • AArch64
 • ppc64le
 • s390x
 • x86-64
 • python3-google-cloud-speech
1.2.0-bp153.1.19 info GA Release 2021-03-06 15 SP3
 • AArch64
 • ppc64le
 • s390x
 • x86-64
 • python2-google-cloud-speech
 • python3-google-cloud-speech
1.2.0-bp152.1.8 info GA Release 2020-04-17 15 SP2
 • AArch64
 • ppc64le
 • s390x
 • x86-64
 • python2-google-cloud-speech
 • python3-google-cloud-speech