Package Info

dtkgui


Deepin Toolkit GUI


System/GUI/Other

A GUI module for DDE look and feel for the Deepin Toolkit.


License: LGPL-3.0
URL: https://github.com/linuxdeepin/dtkgui

Categories

Releases

Package Version Update ID Released Package Hub Version Platforms Subpackages
5.5.25-bp155.1.8 info GA Release 2023-05-22 15 SP5
 • AArch64
 • ppc64le
 • s390x
 • x86-64
 • dtkgui
 • dtkgui-devel
 • libdtkgui5
5.5.21-bp154.1.95 info GA Release 2022-05-12 15 SP4
 • AArch64
 • ppc64le
 • s390x
 • x86-64
 • dtkgui
 • dtkgui-devel
 • libdtkgui5